202209040446193c3.jpg 800px-Shizutetsu_Justline_Bus,_Magarikane_Shizuoka_Shikakutokubetsushien_Gakko_Shizutetsufudosan_Shizuokaminamiten_Mae_Shizuoka_Bus_Stop